برگزاری دوره اوراکل اپکس در شركت پژوهش و توسعه ناجی

برگزاری دوره اوراکل اپکس در شركت پژوهش و توسعه ناجی

دوره اوراکل اپکس که پیش از سال 1399 شروع شده بود و به دلیل بیماری کرونا متوقف شده بود، از اواسط خرداد ماه دوباره به روال سابق بازگشته و از سر گرفته شد.