مهاجرت از نسخه ۵ به ۲۰ اوراکل اپکس در سازمان امور مالیاتی

مهاجرت از نسخه ۵ به ۲۰ اوراکل اپکس در سازمان امور مالیاتی

افتخار همکاری ایران اپکس با تیم مجرب سازمان امور مالیاتی کشور به پنج سال پیش و برگزاری دوره‌های sql و plsql و APEX باز می‌گردد. مشاوره و پیاده سازی همزمان سامانه ای بر بستر اوراکل اپکس از نقاط همکاری مشترک ایران اپکس و سازمان امور مالیاتی بود.

بعد از گذشت سالها همکاری، سامانه و زیرساخت اوراکل اپکس در سازمان امور مالیاتی با همراهی تیم ایران اپکس از نسخه ۵ به نسخه ۲۰ ارتقا یافت تا از ویژگی‌ها و مزایای ارتقا یافته نسخه جدید در ادامه روند توسعه برخوردار گردند.

تیم فنی مجرب ایران اپکس این آمادگی را دارد تا در خصوص مهاجرت از نسخه های قدیمی‌تر به نسخه جدید اوراکل اپکس در سازمانهایی که از این زیرساخت استفاده می‌نمایند مشاوره‌های لازم را ارائه نماید.