سازمان امور مالیاتی

سازمان امور مالیاتی


Portfolio Description
طبق تصمیم مدیران عالی رتبه سازمان مبنی بر کامل بودن اوراکل اپکس جهت برآورده نمودن نیازهای مد نظر، سازمان امور مالیاتی کشور نیز  به دنیای اوراکل اپکس وارد گردید تا تجربه ای نوین مبتنی بر آخرین تکنولوژی ها روز تولید نرم افزار را تجربه نماید.

برگزاری دوره SQL و PLSQL مقدمه ای برای شروع همکاری مشاوره ای در سازمان امور مالیاتی کشور بود. پس از این دوره، دوره آموزشی Oracle APEX مقدماتی و پیشرفته به مدت ۶۰ ساعت برای تعدادی از برنامه نویسان مجرب این سازمان آغاز شد و همزمان با این آموزش، مشاوره Oracle APEX نیز به منظور پیاده سازی بستر مناسب توسعهOracle APEX و تولید هرچه بهتر پروژه مد نظر آن سازمان آغاز گردید. نتیجه کار فراهم سازی بستری کاملا آماده و فارسی شده و تولید و توسعه یک سیستم کاملا حرفه ای و منسجم برای پیش برد اهداف سازمان بود.

  • آموزش Oracle SQL و Oracle PL/SQL
  • آموزش Oracle APEX
  • مشاوره جهت تولید نرم افزار مد نظر آن سازمان