شرکت پاریزان صنعت دانش

شرکت پاریزان صنعت دانش


Portfolio Description

سیستم Risk Base Information (RBI)

شروع همکاری ایران اپکس با این شرکت به سال ۹۵ باز میگردد. آموزش Oracle APEX برای برنامه نویسان محترم این مجموعه طی ۳۲ ساعت برگزار شد. و سپس قرارداد تولید و توسعه موضوع همکاری دو شرکت بوده است

  • رگزاری دوره جامع اوراکل اپکس به مدت ۳۲ ساعت برای توسعه دهنده ها.
  • سیستم RBI

RBI  ساده ترین و سریعترین روشی می باشد که می تواند جهت تعیین ریسک واحدها و اولویت بندی آنها بکار گرفته شود. RBI  ابزاری مدیریتی است که برای تشخیص و اولویت بندی ریسک های مربوط به وسایل تحت فشار و ارائه برنامه بازرسی بر اساس ریسک های محاسبه شده بکار می رود.