بانک تجارت

بانک تجارت


Portfolio Description

سیستم نمونه امضاها

همکاری ایران اپکس با بانک تجارت، با برگزاری دوره جامع Oracle APEX شکل گرفت. پس از این دوره، ایران اپکس همکاری و ارتباط خود با آن مجموعه محترم را در قالب عقد قرارداد مشاوره و بعدها در اختیار قراردادن نیرو های مجرب خود به منظور توسعه نرم افزارهای جدید ادامه داد. پیش از این، توسعه دهنده های با تجربه این مجموعه، سیستم های خوبی با Oracle APEX پیاده سازی کرده بودند. قرارداد تولید و توسعه سیستم نمونه امضاها، قراردادی بود که به صورت برون سپاری بر عهده این شرکت قرار داده شد. تلاش کردیم استانداردهایی که در طول این سالها برای کار بهتر با اوراکل اپکس تبیین کرده بودیم در بانک پیاده سازی کنیم تا هم سیستم های قدیم و هم سیستم های جدید همسو با هم و با یک استاندارد مشخص و با امنیتی کامل پیاده سازی شوند تا در ادامه، پشتیبانی نیز تسهیل گردد. پیاده سازی کامل بستر اوراکل اپکس و نیز پشتیبانی ۲۴ * ۷ خدمت دیگری است که ایران اپکس با افتخار ارائه دهنده آن است.

  • آموزش توسعه دهنده های محترم آن مجموعه
  • تولید و توسعه سیستم نمونه امضا
  • مشاوره و در اختیار قراردادن نیروهای مجرب برای تولید و توسعه سیستم های قدیم و جدید
  • پشتیبانی ۲۴ * ۷ بستر اوراکل اپکس