Tag - automatic-backup

پشتیبان گیری خودکار در Oracle Apex 20.1

Oracle Apex 20.1 امکان تهیه خودکار نسخه های پشتیبان از برنامه ها را با عنوان Automated Backups معرفی کرده است. تهیه این نسخه های پشتیبان روزانه انجام شده و تنها از برنامه هایی که در طول روز اصلاح و تغییر داده شده اند نسخه پشتیبان تهیه می شود. علاوه...

Read more...