نسخه RAD Stack من چند است؟

نسخه RAD Stack من چند است؟

در طول سال ها کار با اوراکل اپکس، با این مسئله زیاد مواجه می شوم که سوالاتی در گروه های مجازی یا فروم اوراکل اپکس مطرح می شود یا به ایمیل ما به آدرس info@iranapex.ir ارسال می گردد که در اولین پاسخ این سوال مطرح می شود:

نسخه فعلی اوراکل شما چیست؟

آخرین نسخه نصب شده اوراکل اپکس چیست؟

اوراکل اپکس را چطور نصب کرده اید؟

نسخه ORDS شما چیست؟

این سوال ها مطرح می شود تا پاسخی که به شما داده می شود، متناسب با نسخه فعلی شما باشد. بنابراین، همواره در گروه ها و فروم اوراکل اپکس پیش از ارسال سوالات خود حتما نسخه اوراکل، نسخه اپکس و اگر نیاز بود نسخه ORDS و یا حتی نسخه مرورگر خود را بیان کنید.

برای دانستن این اطلاعات می توانید با بک کوئری به این اطلاعات دست یابید:

 

select ‘APEX’ tool, version_no from apex_release
union all
select ‘ORDS’, ords.installed_version from dual
union all
select ‘Database’, version_full — column name ‘version’ in XE
from product_component_version
;’%where product like ‘Oracle

 

 

همچنین از طریق خود اوراکل اپکس در بخش Help -> About  نیز نسخه APEX و ORDS قابل مشاهده است:

اما در خصوص Patch ها باید در نظر داشته باشید که هنگام استفاده از یک patch ممکن است نسخه APEX هیچ تغییر نکند. زمان اعمال Patch ها را می توان از طریق کوئری زیر مشاهده کرد:

‘%select * from apex_200100.wwv_flow_platform_prefs where name like ‘%PATCH

اگر می خواهید بدانید آیا Patch خاصی روی APEX  استفاده شده است یا خیر، می توانیم از فانکشن زیر استفاده کنید:

select APEX_INSTANCE_ADMIN.GET_PARAMETER(‘APEX_19_2_0_PATCH_30392181’) when from dual